Újgenerációs hálózatok szakirány

Célkitűzés

Napjainkban az infokommunikációs hálózati megoldások terén paradigmaváltásnak lehetünk tanúi. Ennek keretében a vezetékes és vezeték nélküli technológiák konvergenciája figyelhető meg párhuzamosan a szolgáltatás minőség garantálása iránti igény erősödésével. Lehetővé válik, hogy a felhasználó egy adott helyen több hozzáférési technológia közül válasszon, elvárásainak és adottságainak megfelelően. A mértékadó piaci előrejelzések alapján az elkövetkező években az újgenerációs hálózati koncepció megvalósítását szolgáló beruházások dinamikus felfutása (20-40%-os éves növekedés) várható. Ennek az újjászerveződő világnak új alapokon álló, alkalmazási, szolgáltatási, hálózatos és technológiai ismereteket integráló tudással rendelkező szakemberekre van szüksége.

Miért gyere hozzánk?

 • Jó laborfelszereltség
 • Saját mobiltelefon és IMS teszthálózat
 • Megismerheted az informatikai rendszereket villamosmérnöki szemszögből
 • Kiváló elhelyezkedési lehetőségek


Megszerezhető kompetenciák

A Híradástechnikai Tanszék megalakulása óta a hírközlő hálózatok tervezéséhez, elemzéséhez, fejlesztéséhez, telepítéséhez, és üzemeltetéséhez kapcsolódó kérdésekkel és módszerekkel foglalkozik. A tanszék ezen területeken több évtizedes tapasztalattal rendelkezik mind az oktatás, mind a hazai és a nemzetközi szintű kutatás-fejlesztés területén. A megszerezhető kompetenciák is ezekhez a témakörökhöz kapcsolódnak:

 • Számítógép és hálózati architektúrák
 • Vezetékes, vezeték nélküli és heterogén hálózati technológiák
 • Mobil hírközlő rendszerek elmélete
 • Mobil számítástechnika
 • Tömegkiszolgálás-elmélet
 • Infokommunikációs hálózatok tervezése, integrálása, konfigurálása, szimulációja, mérése és üzemeltetése


A szakirány programja

Kötelező szaktárgyak
Vezetékes technológiák (VIHIM171)
A tantárgy célja, hogy adjon átfogó képet a korszerű hálózat technológiákról, megismertesse a hallgatókkal a hálózati technológiák definiálásához szükséges alapokat, hálózatszervezési módszereket és megközelítéseket, valamint bemutassa a korszerű hálózati technológiák megvalósításait és hálózatok üzemeltetésének alapjait.

Vezeték nélküli hálózati technológiák (VIHIM172)
A korszerű távközlő rendszerek talán leggyorsabban fejlődő területe a mobil rádiós kommunikáció. A tantárgy fő célja azoknak az elméleti alapoknak és gyakorlati eljárásoknak az összefoglalása, melyek a leginkább használatosak ezen a szakterületen.

Hálózati architektúrák (VIHIM134)
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az újgenerációs hálózatokban alkalmazható hálózati architektúrákkal kapcsolatos problémákat és megoldásokat, valamint az együttműködési vonatkozásokat (gyártmányok, technológiák, hálózatok). A tantárgy további célkitűzése, hogy a hallgatóknak megismertesse az általános hálózatspecifikálási, hálózatépítő és üzemeltető alapelveket, valamint a tipikus és meghatározó NGN alkalmazások architekturális vonatkozásaival.

Forgalmi modellezés (VIHIM260)
A tantárgy olyan elméleti módszereket és alkalmazási gyakorlatokat ismertet, amelyek lehetővé teszik a vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban felmerülő forgalmi tervezési és méretezési feladatok egy széles körének megértését és az ilyen jellegű feladatok önálló megoldását.

Mobil infokommunikációs hálózatok (VIHIM218)
A távközlés és informatika konvergenciájának egyik meghatározó területe a mobil távközlés, mely lehetővé teszi az információcserét bárhol, bárkivel és bármikor. A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a napjainkban alkalmazott mobil rendszereket, illetve vezetékes informatikai hálózatok mobil hozzáférése által informatikai szemszögből felvetett problémákat, illetve azok megoldásait.

Kötelező mérési gyakorlatok
Labor I. (VIHIM261)
A laborgyakorlatok célja, hogy a hallgatók kézzelfogható gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kommunikációs hálózatok tervezése és analízise és ezzel elmélyítsék az előadásokon elhangzott anyag megértését.

Labor II. (VIHIM317)
A laborgyakorlatok célja, hogy a hallgatók kézzelfogható gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kommunikációs hálózatok tervezése és analízise és ezzel elmélyítsék az előadásokon elhangzott anyag megértését.

Kötelezően választható tárgyak
Távközlési rendszerek fejlesztése (VIHIM353)
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá a nagy megbízhatóságú távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel.

Szolgáltatások és alkalmazások (VIHIM131)
A tárgy célja az infokommunikációs hálózatok által nyújtott szolgáltatások és alkalmazások széles skálájának áttekintése és rendszerezése. A hangsúly a koncepcionális kérdéseken van, nem cél egyes konkrét alkalmazások részletes bemutatása, a technológiai és architekturális háttér részletezése.

Hálózattervezés (VIHIM354)
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal, hogy az infokommunikációs hálózatok tervezése, teljesítmény- és megbízhatósági analízise során milyen tipikus műszaki problémák merülnek fel, milyen modellezési és tervezési/analízis módszerek alkalmazhatók. Átadja a vezetékes hálózatok különböző hálózati szegmenseinek tipikus tervezési problémáit, és azok megoldási módszereit, a vezetéknélküli cellás hálózatok tervezéséhez és méretezéséhez szükséges alapvető rendszerszintű ismereteket, a rádiós lefedettség és kapacitás tervezéséhez szükséges elméleti és tapasztalati modelleket, valamint a méretezési eljárások főbb lépéseit, valamint a megbízhatósági és teljesítőképességi hálózatanalízis modellezési és módszertani alapjait.

Önálló laboratórium és diplomatervezés
Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák tipikusan a szakirányt gondozó tanszéki kutatólaboratóriumok kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.
Az aktuális hallgatói projektjavaslatok a következő címen találhatók: http://www.hit.bme.hu/portal/args/oktatas/onallo_labor_temak/

Önálló laboratórium 1 (VIHIM809) és Önálló laboratórium 2 (VIHIM859)
Szakirányhoz kötődő, adott választékból a hallgató által választott témán végzett önálló munka. A tantárgy két féléve során a hallgatók egy komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként egy önálló műszaki alkotás jön létre. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. Tematikáját tekintve valamennyi szakirányra azonos, generikus adatlappal rendelkező tantárgy.

Diplomatervezés 1 (VIHIM909)
A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.Az első félév programja irodalomkutatás, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.

Diplomatervezés 2 (VIHIM959)
A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint a diplomaterv elkészítése.

A képzésben résztvevő kutatólaboratóriumok

 • AddICT: Az ICT Rendszerek Elemzése, Tervezése és Fejlesztése Laboratórium (AddICT) az infokommunikációs hálózatok elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Ezek közé tartoznak a hálózati technológiák, a forgalmi és megbízhatósági teljesítmény-analízis és optimalizálás, a nyilvános szolgáltatói méretű és komplexitású hálózatok tervezése, a felhő számítástechnikai rendszerek elemzése, a meglévő és új kommunikációs technológiák fejlesztése. A labor tagjai számos ipari projektben vettek és vesznek részt, ahol sikerrel alkalmazták a fenti rendszerekre kidolgozott modelleket, tervező és elemző módszereket. A jelenleg folyó kutatási programok közé tartozik a "zöld szempontú" és a nagy megbízhatóságú hálózatok tervezése, valamint a hálózati szoftverek megbízhatóságának növelésére szolgáló automatikus tesztelő megoldások fejlesztése. A kutatási kompetencia területek határozzák meg az laboratórium oktatási tevékenységének fő irányait. Hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési tevékenység során felhalmozott ismeretek járulnak hozzá az évfolyam szintű és a szakirányú képzés keretében kidolgozott oktatási programok színvonalas és sikeres megvalósításához. További információ elérhető a labor web-oldalán: www.addict.hit.bme.hu
 • MCL: A Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL) kutatási és oktatási tevékenységének fókusza 1997-es alapítása óta a rádiós és mobil kommunikációs rendszerek kérdésköre. A kutatási tevékenységek ezen terület számos témáját érintik: digitális rádiós adási és vételi eljárások; jelfeldolozás; rádiós kapacitás- és teljesítőképesség elemzés; többantennás megoldások; rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonysága; közeghozzáférési- és rádiós erőforrás menedzsment eljárások; mobilitás menedzsment és hálózat mobilitási algoritmusok; intelligens mérőrendszerek; alkalmazásfejlesztés. Az vezetéknélküli hálózatok témáit erősíti egy, a kvantum-kommunikáció témakörére fókuszáló kutatócsoport. A laboratórium nagy számú diplomás mérnököt képzett az elmúlt 2 évtizedben, továbbá számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt. A laboratórium tagjai több mint 300 tudományos publikációt jegyeznek. További információ elérhető a labor web-oldalán: www.mcl.hu
 • MEDIANETS: A Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium a kutatás-fejlesztési valamint BSc-MSc-PhD képzési tevékenységében integrálja a médiatechnológiák, kommunikációs hálózatok, médiakommunikáció és multimédia alkalmazások és szolgáltatások területeit. Fő kutatási témái: önszerveződő hálózatok, 3D-videókommunikáció, mobilitásmenedzsment IPv6-hálózatokban, bolygóközi Internet, intelligens városok hálózati infrastruktúrái és szolgáltatásai. A laboratórium működteti az IPv6 elterjesztésének támogatására létrejött 6DEPLOY hálózat magyarországi oktatóközpontját, és koordinálja az új EIT ICT Innovation nemzetközi MSc program Digital Media Technology szakirányát. A laboratórium közelmúltbeli és jelenlegi európai kutatási projektjei a BIONETS, OPTIMIX és CONCERTO. A labor web-oldala: mnl.hit.bme.hu
 • MIK: egyetemi tudásbázisra és a meglévő ipari háttérre épülő intézmény, amelynek a világon egyedülálló szakmai profilja van, és amely a jövő vezeték nélküli (“wireless”) kommunikációs technológiáinak (3G/4G) kutatásával és fejlesztésével foglalkozik. A Központ ezen kívül a legújabb mobil és vezeték nélküli alkalmazások fejlesztésére és tesztelésére szolgáló korszerű vezeték nélküli kommunikációs környezettel, tesztrendszerrel (“testbed”) rendelkezik.


Kapcsolódó K+F projektek

 • Érintés nélküli biztonságos mobil fizetés: A projekt célja az SMCP (Secure Mobile Contactless Payment – Biztonságos Mobil alapú Érintés nélküli Fizetés) a jelenlegi bankkártya rendszerekbe illeszkedő, bármely mobil telefonnal használható, programozható RFID címke segítségével megvalósított NFC contactless payment rendszer kidolgozása.
 • CallMix: mobiltelefonhívással egyidőben a beszélgetők láthatják egymás közösségi oldalakon történő aktivitását.
 • JobControl: mobil távmunka nyilvántartó rendszer
 • Médiaszerver fejlesztés közösségi mobil televíziós platform számára
 • Smart metering: hagyományos fogyasztásmérő órák leváltására szolgáló rádiós, MESH távmérő rendszer


Trackek

Távközlési szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése
Kötelezően választható tárgyak
Távközlési szoftverek fejlesztése (VIHIM326)
A tárgy célja, hogy adjon átfogó képet a távközlési szoftver sajátosságait figyelembevevő szoftver engineering technológiákról és bemutassa a távközlési szoftverek megvalósításának lépéseit az esettanulmányokon keresztül.

Szabadon választható tárgyak
Java-technológia (VIHIJV37)
Java programozási nyelv és a hozzá kapcsolódó technológiák.

Projekt menedzsment (VIHIJV37)
Komplex (műszaki, pénzügyi, üzleti, jogi, marketing) ismereteket felhasználó, adott határidejű és költségvetésű, nagyméretű, összetett informatikai és távközlési rendszerek megvalósításának módszertana, eszközrendszere.

Számítógép- és távközlő hálózatok üzemeltetése
Kötelezően választható tárgyak
Hálózatbiztonság a gyakorlatban (VIHIM327)
A hírközlő hálózatokban a gyakorlatban felmerülő főbb biztonsági problémái, a hálózatok biztonságos üzemeltetésének gyakorlati kérdései.

Szabadon választható tárgyak
ISP hálózatok és üzemeltetésük (VIHIJV53)
Az ISP Internet szolgáltató hálózat által nyújtott szolgáltatások szempontjai, az ISP hálózatok megoldásai és üzemeltetése.

Mobil és vezetéknélküli hálózatkezelés Linux és *BSD operációs rendszerek alatt (VIHIJV46)
A tárgy megismerteti a hallgatókat a Linux és *BSD operációs rendszerek alatti hálózati konfigurációval, külön fókuszálva a mobil és vezeték nélküli kommunikációra.

Számítógép-hálózatok üzemeltetése I. (VIHIAV96) és Számítógép-hálózatok üzemeltetése II. (VIHIAV97)
A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezését, a hálózati eszközök telepítését, beállítását.

Hálózatintegráció
Kötelezően választható tárgyak
Távközlési rendszerek fejlesztése (VIHIM353)
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá a nagy megbízhatóságú távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel.

Hálózattervezés (VIHIM354)
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal, hogy az infokommunikációs hálózatok tervezése, teljesítmény- és megbízhatósági analízise során milyen tipikus műszaki problémák merülnek fel, milyen modellezési és tervezési/analízis módszerek alkalmazhatók.

Infokommunikációs szolgáltatások és alkalmazások (VIHIM244)
A tárgy célja a hallgatókat megismertetni az integrálódó vezetékes, vezeték nélküli és mobil hálózati környezetben történő szolgáltatásnyújtás alapvető problémáival, különös tekintettel az alkalmazható szállítási és vezérlési protokollokra, a szolgáltatási architektúrákra, valamint a számlázás és a szabályozás speciális kérdésire, valamint a tipikus és meghatározó alkalmazások (multimédia, 3play, …) felépítésével és működésével.

Szabadon választható tárgyak
Hálózatok megbízhatósági és forgalmi elemzése (VIHIAV01)
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az infokommunikációs hálózatok QoS és megbízhatósági vizsgálatának céljait, módszereit, modelljeit és ezek kapcsolódási pontjait.

Hardware fejlesztés
Kötelezően választható tárgyak
Távközlési rendszerek fejlesztése (VIHIM353)
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá a nagy megbízhatóságú távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel.

Mobil infokommunikációs hálózatok (VIHIM218)
Témakörei: PAN, LAN, MAN, WAN, ad-hoc, és szenzorhálózatok, helymeghatározás, SW-rádió.

Szabadon választható tárgyak
Mobil rendszerek evolúciója (VIHIAV03)
A cellás távközlési rendszerek evolúciós szakaszai (GSM, UMTS, LTE/SAE), mobil hálózatok hozzáférési hálózata (LTE/UTRAN) és maghálózati architektúrája (SAE).

Műszaki módszerek a kommunikációs rendszerek fejlesztéséhez (VIHIAV12)
Vezetékes, vezeték nélküli és mobil technológiákat egyesítő újgenerációs hálózatok üzemeltetése, a hálózatok berendezéseinek megtervezése, implementálása és a hálózatokban megjelenő szolgáltatások megtervezése, implementálása és működtetése kapcsán felmerülő informatikai vonatkozásokra helyezi a hangsúlyt.

Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak az ipari környezettel történő ismerkedésre, az egyetemen szerzett tudás gyakorlati elmélyítésére. A tanszék számos olyan ipari céggel áll kapcsolatban és teszi lehetővé a szakmai gyakorlatot, melyek a szakirány szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Ericsson Magyarország, Nokia Magyarország, Nokia Siemens Networks, Magyar Telekom, Telenor Magyarország, Cisco Magyarország.

Ajánlott választható tárgyak
Infokommunikációs szolgáltatások és alkalmazások
Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.
Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.
Hálózatok megbízhatósági és teljesítményvizsgálata

Mobil rendszerek evolúciója
Mobil Internet
A mobil Internet alkalmazási lehetőségei vállalati környezetben
Mobil és vezetéknélküli hálózatkezelés Linux és *BSD operációs rendszerek alatt

Szakirányfelelős

Dr. Szabó Sándor
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,
MCL Mobil Kommunikációs és Kvantumtechnológiai Laboratórium
E-mail: szabos at hit dot bme dot hu
Tel: +36 1 463 1604

További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a szakirányfelelőssel vagy a fenti laboratóriumok vezető munkatársaival!